777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

O společnosti

Od 12. 9. 2013 jsme vzájemná pojišťovna s právem pojistit klienty proti pokutám a načtení bodů. Pojištění proti pokutám je garance jistoty, že za pokuty nezaplatíte ani korunu, nepřijdete o řidičský průkaz a nebudou Vám přiděleny body, to vše za příjemně nízký roční poplatek. Náš produkt Vás chrání proti všem bodovaným a závažnějším dopravním přestupkům. Pojištění se naopak nevztahuje na přestupky banální, přestupky spáchané mimo území ČR, na přestupky spáchané v souvislosti s požitím alkoholu, jiné návykové látky nebo odmítnutím dechové či krevní zkoušky, na přestupky spáchané v souvislosti s účastí na dopravní nehodě, při řízení bez příslušné podskupiny řidičského oprávnění a parkování na invalidům vyhrazených místech. Naše pojištění nabývá platnosti následující den po přijetí platby ze strany klienta na náš účet a to na dobu 12 měsíců, čili se nevztahuje na přestupky starší tohoto data. Starší přestupky lze řešit po individuální domluvě za předem stanovené příplatky dle aktuálního ceníku.

Nejdůležitější je, aby vše bylo jednoduché. Zastaví-li Vás policie a obviní-li Vás z údajného přestupku, sdělíte jí, že chcete přestupek projednat ve správním řízení, nic na místě neplatíte, nic nepodepisujete. Jakmile Vám přijde výzva ke správnímu řízení, jen ji předáte nám a o zbytek se postaráme my.

Všem našim klientům garantujeme kvalifikované zastoupení ve správním řízení. Pokud by naše obhajoba byla neúspěšná, za klienta uhradíme celou výši pokuty bez jakékoliv spoluúčasti. V případě, že by klient byl s naší prací nespokojený, má právo kdykoliv během roku odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy nevzniká nárok na vrácení pojistného.

Jste-li naším klientem, chráníme Vás celý rok bez omezení. Pošlete nám výzvu k vysvětlení přestupku, kterou jste obdrželi od správního orgánu. Naskenujte ji a pošlete na info@motopoj.cz. Vystavíme plnou moc a budeme vás zastupovat bez dalších poplatků.
Právní zastoupení zajišťuje naše skupina vlastních právních zástupců, která se neustále rozrůstá. Na trhu jsme od 3/2011 a k dnešnímu dni máme již několik tisíc spokojených zákazníku.

80% našich zákazníku se dosud nedopustilo žádného přestupku.

Proč motopoj.cz?

  • Nonstop právní ochrana osoby řidiče.
  • Garance výsledku správního řízení.
  • V případě neobhájení případu pokutu platíme my.
  • Jedno telefonní číslo pro veškerou pomoc na cestách

 

Šetříme Váš čas a peníze

Poskytujeme právní zastoupení bez Vaší přítomnosti. Pro mnoho lidí není ani tak trestem samotná pokuta jako nutnost dostavit se například z Ostravy do Prahy ke správnímu řízení. Musíte si vzít dovolenou v práci, samotná cesta Vás vyjde na 2.000,- Kč a ještě Vás čeká nepříjemné jednání s úředníkem. Nezapomeňte, že pokud byste si sami brali svého právníka na řešení případu, jediný úkon, který Váš právní zástupce učiní, vás vyjde cca na 2.000,- Kč.

Proti čemu bojujeme

My jsme vždy s Vámi, policie proti Vám. Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, chceme chránit v zákonných intencích obviněné z přestupku a zajistit jim tak spravedlivý proces, ve kterém budou respektována všechna jejich práva. Nenabádáme řidiče k tomu, aby záměrně porušovali předpisy, ale chceme upozornit na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se zákonem. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit naše klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 100.000,- Kč.

Motoristická veřejnost by tedy měla velmi pečlivě zvažovat, zda při případném projednání svého přestupku bude akceptovat uložení pokuty v tzv. blokovém řízení, či bude trvat na projednání přestupku v rámci správního řízení. Projednáním věci v blokovém řízení se přestupce zbavuje možnosti uplatňovat svá práva v celé jejich šíři. Zatímco ve správním řízení má podezřelý z přestupku možnost využít možnosti hájit se všemi zákonnými prostředky. Správní orgány mají povinnost vždy zkoumat, zda je určité jednání přestupkem, či nikoliv, a také zda došlo k naplnění formálního i materiálního znaku přestupku. Okolnosti, které vylučují porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, musí být posuzovány vždy.

Dejte si pozor na triky policistů

Policisté k doznání používají nejrůznější triky, protože ve správním řízení by jim mohly chybět důkazy. K přestupkům se často přiznáváme zbytečně a utrácíme tak nejenom peníze, ale leckdy i cenné body. A policisté, aby nás k přiznání přivedli, se nezdráhají použít ani triky, které nejsou tak úplně fér. Když totiž na místě podepíšete pokutový blok, automaticky souhlasíte se svou vinou. Případ je uzavřen a policista se těší na výkonovou prémii. Do bloku se vám zapíší nečitelné a neúplné údaje a policisté často přepisují pokutové bloky tak, aby později vyhovovaly předpisům. A to včetně úpravy paragrafu. Proto je lepší s každým přestupkem nesouhlasit a nechat věc oznámit do správního řízení, kde jasně vidíte, čeho jste se měli dopustit, jaké jsou důkazy a jak se můžete bránit. Správní orgán přitom při nedostatku důkazů případ často odloží nebo kvalifikuje jinak, než policisté.

Jak služba funguje

Zde Vám nabízíme jednoduchý postup, podle kterého byste se měli řídit. Nejdůležitější je, aby vše bylo jednoduché. Zastaví Vás policie, sdělíte jí, že chcete přestupek projednat ve správním řízení, nic na místě neplatíte, nic nepodepisujete.

POZOR: je třeba si uvědomit, že zaplacením pokuty nebo převzetím poštovní poukázky, řidič uznává svoji vinu a vzdává se práva odvolání a jsou mu bezprostředně připsány body v bodovém hodnocení řidiče.

Jakmile Vám přijde výzva ke správnímu řízení, jen ji předáte nám a o zbytek se postaráme my. Zastoupíme Vás a Váš přestupek obhájíme. Na základě dosavadní praxe je naše úspěšnost 98%.

Co řešíme

Náš produkt Vás ochrání proti všem bodovaným a závažným přestupkům – pokutě, která je spojená s nasazením „botičky“ na kolo, či dopisu, který obdržíte od správního orgánu, protože jste v měřeném úseku překročili rychlost nebo pokud Vás zastaví hlídka, že telefonujete za volantem, jedete na červenou či předjíždíte přes plnou čáru.

Naše služba se vztahuje na všechny tyto přestupky – konkrétně jízdy bez bezpečnostních pásů, držení telefonu za jízdy, nezastavení na signál stůj (semafor, značka Stůj, dej přednost v jízdě), technického stavu vozidel ohrožujícím ostatní účastníky provozu, neoprávněného parkování, nezákonného předjíždění a samozřejmě rychlosti (bez jakýchkoli omezení).

Kolik služba stojí?

Cena služby je 3.499,-Kč ročně. Tato cena je konečná, v žádném případě není vyžadována jakákoliv finanční spoluúčast klienta, ani jiné poplatky.

Jak službu objednat

Objednání služby je jednoduché. Stačí vyplnit jednoduchý objednávkový formulář. Následně vám přijde e-mailem výzva k platbě, po jejím uhrazení vám automaticky odesíláme e-mail s potvrzením, od kdy jsou naše služby platné, telefonní hot-linkou pro případ potřeby poradenství a informace o vašich právech při jednání s policií, stejně jako praktické informace, jak postupovat v jednotlivých případech.

Pojistné podmínky

POJISTNÉ PODMÍNKY
vzájemného pojištění proti pokutám za dopravní přestupky

Motoristická vzájemná pojišťovna, družstvo, IČ: 02086166, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19 (dále jen „MVP“)

Čl. 1
Tyto pojistné podmínky se vztahují na vzájemné pojistné poskytované MVP pro své členy. Předmětem vzájemného pojištění je pojištění proti pokutám za dopravní přestupky, z jejichž spáchání je člen (dále jen „pojištěný“) obviněn. Předmět plnění je dále specifikován v čl. 4.
Výše ročního příspěvku na vzájemné pojištění je 3.499 Kč. Pojistné období počíná následujícím dnem po dni připsání úhrady vzájemného pojistného na účet MVP a je platné po dobu jednoho roku.
Čl. 2
MVP je povinna poskytnout plnění vždy, když dojde k obvinění z přestupku proti silničnímu provozu dle čl. 5. Plněním se rozumí poskytnutí obhajoby pojištěného ve správním řízení a v následném soudním řízení, úhrada nákladů této obhajoby a úhrady pokuty v případě, že je pravomocně uložena a byly bezúspěšně vyčerpány všechny opravné prostředky.
MVP si vyhrazuje právo na změnu těchto pojistných podmínek a neposkytnutí plnění u takového přestupku, kdy změnou legislativy dojde ke zhoršení postavení pojištěného oproti stavu ke dni akceptace těchto pojistných podmínek.
Čl. 3
Pojištěný je povinen MVP včasně předat veškeré písemnosti zaslané správním orgánem a jemu fakticky či tzv. „fikcí“ doručené ve lhůtě do 2 dnů ode dne jejich doručení, a to na e-mailovou adresu MVP. Dnem doručení se rozumí datum, ke kterému je písemnost správním orgánem považována za doručenou (dle § 19 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Dále je povinen na žádost MVP udělit plnou moc či zmocnění takové osobě či subjektu, který MVP určí, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 2 dnů ode dne, kdy MVP o udělení takového zmocnění požádal. Náležitosti a rozsah plné moci, jakož i způsob jejího podepisování stanovuje MVP. V případě, že pojištěný v průběhu řízení bude činit jakékoli úkony ve věci (např. nahlížet do spisu nebo zasílat své vyjádření správnímu orgánu), vyhrazuje si MVP právo poskytnutí plnění odmítnout.
Čl. 4
Předmětem vzájemného pojištění je přistoupení MVP k závazkům pojištěného, které pojištěnému vzniknou v důsledku protiprávního jednání, ke kterému došlo v průběhu trvání vzájemného pojištění, a to v důsledku nezaplacených pokut za dopravní přestupky za dopravní přestupky spáchané při řízení motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, jde-li o pokuty uvedené v čl. 5 těchto podmínek a jsou-li tyto pokuty uděleny pravomocně správním orgánem a vyčerpal-li pojištěný veškeré opravné prostředky, tj. řádné, mimořádné a soudní.
Poskytnutí plnění ze vzájemného pojištění se vylučuje u takových pokut, které byly uloženy v důsledku spáchání přestupku před sjednáním vzájemného pojistného u MVP či přestupky byly spáchány v období, kdy byl klient v prodlení s úhradou příspěvku na vzájemné pojistné.
Plnění z pojištění trvá po celou dobu provádění úkonů proti pojištěnému, a to i případě, že pojistná smlouva již zanikla; rozhodné je, zda k protiprávnímu jednání, ze kterého je pojištěný obviněn, došlo (mělo dojít) v době trvání smlouvy.

Čl. 5
Vzájemné pojištění se vztahuje v případech obvinění z přestupků nebo jiných správních deliktů dle zákona 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v případech obvinění z přestupku spočívajícím v:
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4 silničního zákona
přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 silničního zákona
z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 silničního zákona, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či přechodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k) silničního zákona
přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k) silničního zákona
přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 silničního zákona
přestupku spočívajícím v řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 silničního zákona
přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 silničního zákona
přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 silničního zákona
přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 silničního zákona
všech správních deliktů dle § 125f silničního zákona

Čl. 6
Úhradou příspěvku na vzájemné pojistné u MVP vyjadřuje přistoupivší pojištěný výslovný souhlas s těmito pojistnými podmínkami, jakož i MVP se zavazuje se těmito řídit, nestanoví-li Stanovy jinak.

 

V případě otázek či nejasností uvítáme váš kontakt, ať už prostřednictvím webového formuláře, e-mailu info@motopoj.cz, nebo telefonu 777 379 937.