777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

Přátelé a fanoušci,
máme 1.října 2015 a nejen že jsou od dnešního dne změněny ceny našich služeb, ale zároveň i došlo k úpravám parametrů naší služby, kdy všichni stávající klienti dostali přímo od Motoristické vzájemné pojišťovny informační email o těchto změnách, ve kterém je sice vše podstatné vysvětleno, ale i přesto nás zasypáváte dotazy ohledně tohoto tématu.
Předně je potřeba si uvědomit, že tyto změny jsou výsledkem zevrubné přípravy na změnu legislativy a vstup do další fáze poskytování našich služeb, kdy pojištění proti pokutám má být vnímáno předně jako prevence ochrany řidičského průkazu, nikoliv jako nástroj pro bezhlavé chování se v silničním provozu. Z našich statistik vyplývá, že 80% našich klientů skutečně službu takto vnímá a množství jejich obhajovaných přestupků je nulové či naprosto minimální. (prevence je vždy nejlepší a je výhodnější platit ročně malou částku, než přijít s průšvihem, který Vás potom naráz stojí tolik, co prevence na 5 let dopředu a statisticky Vám během těch 5 let takový průšvih hrozí) Oproti tomu zbylých 20% klientů pak představuje razantní nárůst počtu přestupků, a to až po takové „experty“, kteří nám jsou schopni zasílat 2 přestupky týdně. To je 100 přestupků za rok!!! Naše služba není omezena počtem přestupků, nicméně jedna věc je, že na takto extrémně zvýšenou nákladovost na jednoho klienta by vždy v budoucnu dopláceli všichni ostatní celkovým zdražováním a druhá věc je, že skutečně banální přestupky (nesvítí světlo, absence povinné výbavy, sjeté pneumatiky, propadlá tk, atd.), za které nehrozí bodové postihy a vesměs se dají na místě spláchnout nějakým drobným „držhubným“ řádově ve stokorunách (protože benga už jsou mnohdy tak zoufalí z toho, aby plnili plán, že jsou rádi, když z Vás vytáhnou dvě kila), nemá smysl vynakládat zbytečnou energii a finance řádově v tisích korunách na obhajobu, aby tím opět trpěla kvalita řešení u závažných přestupků nebo se zvyšovala cena natolik, že naše služby pozbydou statutu masového využití. Proto první z větších změn ze strany Motopoj je zavedení systému bonus/malus, kdy každý jeden klient zodpovídá svým jednáním za cenu svého pojištění, která se mu bude při obnovení služby vypočítávat z jeho stávající ceny s ohledem na počet a závažnost jeho námi řešených kauz a tou druhou změnou je kosmetické osekání parametrů služby o řešení nebodovaných přestupků, které jsou víceméně páchány očividně úmyslně a z naprosté nedbalosti. Vytváří se tím také kompromis, kdy bez těchto kosmetických úprav by zdražení, vzhledem k prodloužení promlčecí doby na dvojnásobek, muselo být mnohem razantnější, což by zajisté nebylo atraktivní. Věříme, že chápete kroky, které vedení Motoristické vzájemné pojišťovny vedly k těmto změnám, neboť všichni děláme maximum proto, abychom Vám hlavně umožnili jezdit s pocitem co největší jistoty, že Vás nikdo nepřipraví o řidičský průkaz, potažmo o Vaši obživu a zálibu. Děkujeme za Vaši přízeň a sledujte naši fanpage i web, protože v souvislosti s těmito změnami Vám také postupně přineseme i mnohá pozitivní vylepšení a překvapení. Mějte hezký den. :-)

Co tedy řešíme:
Naše služby se vztahují na řešení závažnějších a bodovaných přestupků, konkrétně jízdy bez bezpečnostních pásů, držení telefonu za jízdy, nezastavení na signál stůj (semafor, značka Stůj, dej přednost v jízdě), technického stavu vozidel, neoprávněného parkování, nezákonného předjíždění a samozřejmě rychlosti (bez jakýchkoli omezení); naopak, u zbylých případů (vesměs banálních a nebodových) přestupků, nebudeme pojistné plnění poskytovat. Důležitá je právní definice viz níže. Vždy je uvedena skutková kvalifikace a potom právní kvalifikace, středník odděluje další přestupek.

Právní definice:
Vzájemné pojištění se vztahuje v případech obvinění z přestupků nebo jiných správních deliktů dle zákona 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4, přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1; z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na
signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či předchodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k); přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k); přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6; přestupku spočívajícím v řízení vozidla,
na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1; přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2; přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3; přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinnen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 a všech správních deliktů dle § 125f a v jiných případech ledaže se družstvo s se členem dohodne
jinak), spáchaných na území České republiky motorovým vozidlem o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, pokud byly zahájeny jakékoliv úkony policejního orgánu nebo správního orgánu anebo jiného orgánu veřejné moci. Plnění z pojištění trvá po celou dobu provádění úkonů proti členu družstva, nebo je li sjednáno pojištění pro hromadného člena (čl. VI odst. 5) proti oprávněným osobám hromadného člena.

 

 

P1190283 (2)

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page